Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

pll_content_description

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล /กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๕  โดยมี นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฯ

 

TOP