Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 ( คณะทำงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อปรับ "โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางกายดี ชีวีมีสุข" ตามรายการข้อเสนอแนะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมแรงงาน 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

——————————- ภาพกิจกรรม———————————–

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP