Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและการให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

 

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและการให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ในการให้ความรู้ในหัวข้อ อาทิ สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหายาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานฯ / โทษ พิษ ยาเสพติด การป้องกัน และบำบัดยาเสพติด/ การสังเกตุบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัย และการรายงานข่าวสาร  ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 

 

———————————————ภาพกิจกรรม ———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP