Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (นางกุลปรียา ไพบูลย์) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

TOP