Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่

pll_content_description

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่  ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้บูรณาการตรวจสถานประกอบการประเภทโรงแรม จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่  เลขที่ ๒๒๔ หมู่ ๒ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีลูกจ้างเป็นคนไทย จำนวน ๑๒๑ คน และลูกจ้างต่างด้าว ๒ คน (สัญชาติฟิลิปปินส์) ผลการตรวจ ไม่พบว่ามีการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน โดยลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ บทกำหนดโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สถานประกอบการด้วย

จังหวัด: 
กระบี่
TOP