Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่

pll_content_description

 

 วันที่ 24 มกราคม 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดกระบี่ ปี 2559 "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                   ————————- ภาพกิจกรรม———————-

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP