Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน 2 หลักสูตร

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก  และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ  ในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ 2 หลักสูตร จำนวน 33 คน

 

—————————————- ภาพกิจกรรม —————————————

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP