Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

pll_content_description

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ หนานท่าส้าน และร่วมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุนกลุ่มทอผ้าลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

 

————————————— ภาพกิจกรรม ————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

 

TOP