Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) เป็นประธานเปิดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( กิจกรรม : ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง )

pll_content_description

 

วันนี้ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์  น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( กิจกรรม : ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ) หลักสูตร “พัฒนานวัตกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรชุมชน”ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๖ บ้านคลองสุข ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

——————————————- ภาพกิจกรรม ———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP