Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) ร่วมเดิน/วิ่ง ในกิจกรรม KRABI PRO-ACTIVITY SPORTS 4.0/2017

pll_content_description

 

วันนี้ 26 มิถุนายน 2560 (เวลา 06.00 น.) พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมเดิน/วิ่ง ในกิจกรรม KRABI PRO-ACTIVITY SPORTS 4.0/2017 (จุดเริ่มต้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงส่งผลถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

 

——————————- ภาพกิจกรรม ——————————–

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

ปุญญิสา ขันทะเสน : ภาพ

 

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

TOP