Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ช่างเรือ ) เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

—————————– ภาพกิจกรรม—————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP