Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก

pll_content_description

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

———————————————- ภาพกิจกรรม——————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP