Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจัดหางานจังหวัด หารือ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการมีงานทำของผู้จบการศึกษาใหม่

pll_content_description

 

วันนี้ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจัดหางานจังหวัด (นางชวนชม บัวอนนท์) เข้าหารือผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการมีงานทำของผู้จบการศึกษาใหม่ ตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

 

———————————— ภาพกิจกรรม ———————————

 

 

 

 

 

***********************************

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

 

TOP