Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในระยะเวลาดังกล่าว ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดภูเก็ต, พังงา, กระบี่และตรัง เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุสัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถนำไปใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๓ (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

TOP