Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

pll_content_description

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวตามดำริของ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อชี้แจงแนะนำข้อกฎหมายที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ โดยมีหน่วยงานร่วมการตรวจเยี่ยมจำนวน  ๑๑ หน่วย ประกอบด้วย ร.๑๕ พัน ๑ กอ.รมน.จว.กระบี่ ตม.จว.กระบี่ ตชด.๔๒๖ ตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ ส.รน.๑ กก.๙ บก.รน. ป้องกันจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ โดยตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทกิจการแปรรูปไม้ยางพารา ๒ แห่ง คือ บจก.วู้ดเวอร์ค (สาขาอ่าวลึก) และ บจก.กระบี่วู้ดอินดัสตรี้ส์ และประเภทกิจการผลิตน้ำยางข้น ๑ แห่ง คือ บจก.วงค์บัณฑิต ณ พื้นที่อำเภออ่าวลึก

TOP