Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP