Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

๐๑ โครงสร้างหน่วยงาน

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร

๐๓  อำนาจหน้าที่

๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

๐๕ ข้อมูลการติดต่อ

๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

๐๘ Q&A

๐๙ Social Network

Page Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ 
Page Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
• Line Official ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (ค้นหาด้วยเบอร์ 075668143)

แผนดำเนินงาน

๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริการ (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานร่วมจังหวัดกระบี่)

๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)

สรุปการให้บริการ ปี ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
• ตุลาคม ๒๕๖๓
• กันยายน ๒๕๖๓
• สิงหาคม ๒๕๖๓
• กรกฎาคม ๒๕๖๓
• มิถุนายน ๒๕๖๓
• พฤษภาคม ๒๕๖๓
• เมษายน ๒๕๖๓
• มีนาคม ๒๕๖๓
• กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
• มกราคม ๒๕๖๓

๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)

สรุปการให้บริการ ปี ๒๕๖๒
• ธันวาคม ๒๕๖๒
• พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• ตุลาคม ๒๕๖๒
• กันยายน ๒๕๖๒
• สิงหาคม ๒๕๖๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
• มิถุนายน ๒๕๖๒
• พฤษภาคม ๒๕๖๒
• เมษายน ๒๕๖๒
• มีนาคม ๒๕๖๒
• กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
• มกราคม ๒๕๖๒

๑๗ E-service

Page Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ 
• Page Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
• Forum (กระดานข่าว)
• E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
• Line Official ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (ค้นหาด้วยเบอร์ 075668143)
• กระทรวงแรงงาน
• ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

481
TOP