Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤศจิกายน 256125 กันยายน 2562
TOP