Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่

pll_content_description

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่  ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้บูรณาการตรวจสถานประกอบการประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน ๑ แห่ง ชื่อ วัฒนาฟาร์ม เลขที่ ๓๐๔ หมู่ ๒ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวัฒนา สามารถ เป็นเจ้าของกิจการ มีจำนวนไก่ทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ ตัว จำนวน ๒ โรงเรือน จากการสอบถามเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง พบว่าเป็นการจ้างงานแบบจ้างเหมาเฉพาะงานเป็นครั้งคราว ราคาค่าจ้างขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เนื่องจากฟาร์มดังกล่าวเป็นระบบฟาร์มปิด มีอุปกรณ์ในการจัดการฟาร์มเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงาน ส่วนลูกจ้างที่จ้างเป็นการครั้งคราวนั้นก็ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึง ความต้องการที่จะให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ช่วยเหลือ นายวัฒนา สามารถได้แจ้งความประสงค์ว่า ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟ้ฟ้าเพื่อนำมาใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซล และระบบควบคุมไฟฟ้าในฟาร์มเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดในการพัฒนาฟาร์มในรูปแบบ Smart Farmer ในอนาคต พร้อมนี้เจ้าหน้าสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งช่องทางในการติดต่อเพื่อเข้ารับการฝีกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าต่อไป

TOP